Dante Interface Cards

Klark Teknik – KT-DANTE64

Klark Teknik

The KT-DANTE64 Network Module is a groundbreaking, Ethernet compliant audio networking module, compatible with the KLARK TEKNIK DN9650 and DN9652 Network Bridges.

更なる情報:https://www.klarkteknik.com/Categories/Klarkteknik/Signal-Processors/Network-Modules/KT-DANTE64/p/P0B1E#googtrans(en|en)